Главная » Лицензии в Чехии - Перечень свободно лицензируемых видов деятельности

Лицензии в Чехии - Перечень свободно лицензируемых видов деятельности

Сферы деятельности не требующие лицензии

Сфера деятельности: производство, торговля и услуги, указанные в приложениях 1-3 Законa о торговле
(Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona)

1. Предоставление услуг для сельского хозяйства, садоводства, рыбного хозяйства, охоты и лесного хозяйства - Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

2. Деятельность лесничего - Činnost odborného lesního hospodáře

3. Подготовка лесохозяйственных экономических планов - Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

4. Управление лесным репродуктивным материалом - Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

5. Разведение зверей и их дрессировка ( исключение – животноводство) - Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

6. Добыча полезных ископаемых, торфа и грязи - Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

7. Производство продуктов питания - Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

8. Перегонка продуктов плодоводства - Pěstitelské pálení

9. Производство кормов, кормовых смесей, добавок и примесей - Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

10. Производство текстиля, текстильных изделий, одежды и принадлежностей к одежде - Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

11. Производство и ремонт обуви - Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

12. Переработка дерева, производство корковой пробки, соломки, материалов для плетения - Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

13. Производство целлюлозы, бумаги и картона и изделий из этих материалов - Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto material

14. Издательское дело, печать, переплет и копирование - Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

15. Производство, копирование, продажа, аренда звуковых и видео записей, производство носителей данных - Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů


16. Производство кокса, сырой каменноугольной смолы и других видов твердого топлива - Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

17. Производство химических веществ, косметики - Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků

18. Производство удобрений - Výroba hnojiv

19. Производство резиновых и пластмассовых изделий - Výroba plastových a pryžových výrobků

20. Производство и переработка стекла - Výroba a zpracování skla

21. Производство строительных материалов, фарфора, керамических и гипсовых изделий - Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

22. Производство абразивов и других неметаллических минеральных продуктов - Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

23. Шлифовальные технических и драгоценных камней - Broušení technického a šperkového kamene

24. Производство железа, драгоценных и цветных металлов и их сплавов - Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

25. Производство металлических изделий - Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

26. Декоративно-прикладное искусство обработки металла - Umělecko-řemeslné zpracování kovů

27. Поверхностная обработка и сварка металлов и других материалов - Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších material

28. Производство измерительного, испытательного, навигационного, оптического и фотографического оборудования - Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

29. Производство электронных компонентов, электрического оборудования, производство и ремонт электрических машин, приборов и электронных устройств, работающих при низком напряжении - Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

30. Производство не электрических бытовых приборов - Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

31. Производство машин и оборудования - Výroba strojů a zařízení

32. Производство автомобилей и прицепов и кузовов - Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

33. Строительство и производство судов - Stavba a výroba plavidel

34. Производство, разработка, проектирование, монтаж, обслуживание, ремонт, модификации и структурные изменения воздушных судов, авиационных двигателей, воздушных винтов, частей и оборудования и наземное оборудование - Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

35. Производство железнодорожных локомотивов и железнодорожных вагонов для трамваев, троллейбусов - Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

36. Производство велосипедов, инвалидных колясок и других транспортных средств - Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

37. Производство и ремонт драпировки мебели - Výroba a opravy čalounických výrobků

38. Производство и ремонт спортивных товаров, игр, игрушек и детских колясок - Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

39. Производство медицинского оборудования - Výroba zdravotnických prostředků

40. Производство и ремонт оборудования ионизирующего излучения - Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

41. Производство школьных и канцелярских принадлежностей, за исключением бумажных изделий, а также бижутерии, швейных изделий, зонтов, сувениров - Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

42. Производство других промышленных товаров - Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

43. Эксплуатация водопровода, канализации, ремонт - Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

44. Утилизация отходов /за исключением опасных отходов - Nakládání s odpady /vyjma nebezpečných/

45. Подготовка и отделочные строительные работы, специализированные строительные работы - Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

46. Остекление, обрамление и монтаж - Sklenářské práce, rámování a paspartování

47. Бизнес и услуги - Zprostředkování obchodu a služeb

48. Оптовая и розничная торговля - Velkoobchod a maloobchod

49. Брокерские услуги, розничная торговля товарами бывшего употребления - Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

50. Техническое обслуживание автомобилей и их комплектующих - Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

51. Трубопровод и автомобильный транспорт за исключением железнодорожного и дорожных механических транспортных средств - Potrubní a pozemní doprava /vyjma železniční a silniční motorové dopravy/

52. Складирование, упаковка, погрузочно-разгрузочных и технических мероприятий для перевозки - Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

53. Экспедиторские и таможенные представление в управлении - Zasilatelství a zastupování v celním řízení

54. Экспедиторское и таможенное представительство в работе почтовых и международные почтовых услуг - Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb

55. Риэлторские услуги - Ubytovací služby

56. Предоставление программного обеспечения, консалтинг в области информационных технологий, обработка данных, хостинг и связанных с ними услуг и
веб-порталов
- Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

57. Деятельность информационных агентств - Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

58. Брокерские услуги, управление и эксплуатация недвижимости - Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

59. Аренда и прокат движимого имущества - Pronájem a půjčování věcí movitých

60. Консультации и консультативные услуги, экспертные исследования и отчеты - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

61. Проектирование земельных участков - Projektování pozemkových úprav

62. Подготовка и разработка технических проектов, чертежные работы - Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

63. Проектирование электрооборудования - Projektování elektrických zařízení

64. Научные исследования и разработки в области естественных наук и технических наук или социальных наук - Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

65. Тестирование, измерение, анализ и контроль - Testování, měření, analýzy a kontroly

66. Реклама, маркетинг, медиа-представление - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

67. Строительство, проектирование, организация деятельности и моделирование - Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

68. Фото услуги - Fotografické služby

69. Устный и письменный перевод - Překladatelská a tlumočnická činnost

70. Услуги в области управления и организации - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

71. Туристическая деятельность - Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

72. После школьное образование, курсы, включая врачебную деятельность - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

73. Управление, образовательных, культурных и развлекательных заведений, распространение продуктов культуры, развлечения, выставки, ярмарки, выставки, продажи и аналогичные события - Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

74. Использование спортивных сооружений и организация спортивной деятельности - Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

75. Бытовая Стирка, глажка, ремонт и техническое обслуживание одежды, домашней мебели и предметов личного пользования - Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

76. Предоставление технических услуг - Poskytování technických služeb

77. Ремонт и техническое обслуживание бытовых товаров, культурных ценностей, механических изделий, оптических приборов и датчиков - Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

78. Предоставление услуг личного характера и личной гигиены - Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygiene

79. Предоставление услуг для семей и домохозяйств - Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

80. Производство, торговля и услуги, не включенные в другие категории - Výroba, obchod a služby jinde nezařazené